แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

    เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ ๕ กิจกรรม ได้แก่       การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.๑-ม.๓ การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๓ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓

/
2

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน     เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่         เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๑ กิจกรรม ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๗ กิจกรรม เหรียญเงิน ๒ กิจกรรม และเหรียญทองแดง ๒ กิจกรรม โดยกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ไปใช้  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

/
3

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  ประจำเดือนมกราคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

    เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ ๕ กิจกรรม ได้แก่       การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.๑-ม.๓ การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๓ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓


          

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน     เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่         เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๑ กิจกรรม ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๗ กิจกรรม เหรียญเงิน ๒ กิจกรรม และเหรียญทองแดง ๒ กิจกรรม โดยกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ไปใช้  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  ประจำเดือนมกราคม