แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังกะทะ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 โดยโรงเรียนบ้านวังกะทะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 3 รายการ ผลสรุปมีดังนี้

1⃣ ได้รับรางวัล...เหรียญทอง..การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

2⃣ ได้รับรางวัล...เหรียญทอง..การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

3⃣ ได้รับรางวัล...เหรียญทอง..การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

/
2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ประเมินผลการปฏิบัติงาน นายพิภัช  พรมอ้น  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ รอบที่1 (6 เดือน) โดยมีรอง ผอ. สพป.ชย3 นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ, นายนาคพงษ์  จงกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง), นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) เป็นกรรมการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู มาให้กำลังใจ เยี่ยมชมในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 โดยโรงเรียนบ้านวังกะทะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 3 รายการ ผลสรุปมีดังนี้

1⃣ ได้รับรางวัล...เหรียญทอง..การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

2⃣ ได้รับรางวัล...เหรียญทอง..การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

3⃣ ได้รับรางวัล...เหรียญทอง..การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3


          

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ประเมินผลการปฏิบัติงาน นายพิภัช  พรมอ้น  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ รอบที่1 (6 เดือน) โดยมีรอง ผอ. สพป.ชย3 นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ, นายนาคพงษ์  จงกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง), นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) เป็นกรรมการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู มาให้กำลังใจ เยี่ยมชมในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ