แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางธิติพร ศรีจันดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านหัวสะพานนางสาวสุพรรษา นากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพาน และนางสาวอารยา เขียวเขว้า ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียน /
2โรงเรียนบ้านหัวสะพานรับโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ในงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (17 กุมภาพันธ์ 2566) /
3ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วันเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ /
4กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ร่วมกับโรงเรียนโป่งขุนเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว โรงเรียนบ้านดอนกอก โรงเรียนบ้านโคกสะอาด และโรงเรียนปากค่ายช่องแมว (23-24 กุมภาพันธ์ 2566) /
5

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางลำดวน ระโยธี นายธนาทิน จำบัวขาว และ นางลัดดา ประทุม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางธิติพร ศรีจันดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านหัวสะพานนางสาวสุพรรษา นากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพาน และนางสาวอารยา เขียวเขว้า ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียน
          โรงเรียนบ้านหัวสะพานรับโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ในงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (17 กุมภาพันธ์ 2566)
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วันเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
          กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ร่วมกับโรงเรียนโป่งขุนเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว โรงเรียนบ้านดอนกอก โรงเรียนบ้านโคกสะอาด และโรงเรียนปากค่ายช่องแมว (23-24 กุมภาพันธ์ 2566)
          

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางลำดวน ระโยธี นายธนาทิน จำบัวขาว และ นางลัดดา ประทุม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566