แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

8 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะคุุณครูเกษียณข้าราชการและคุณครูจากจังหวัด นนทบุรี นำโดยคุณวิเชียร หอยสังข์ ที่มามอบทุนการศึกษา ทุนละ 400 บาท จำนวน 33 ทุนพร้อมทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียน 13,000 บาท ของใช้ต่างๆพร้อมอุปกรณ์กีฬา หนังสือการ์ตูน และอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

8 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะคุุณครูเกษียณข้าราชการและคุณครูจากจังหวัด นนทบุรี นำโดยคุณวิเชียร หอยสังข์ ที่มามอบทุนการศึกษา ทุนละ 400 บาท จำนวน 33 ทุนพร้อมทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียน 13,000 บาท ของใช้ต่างๆพร้อมอุปกรณ์กีฬา หนังสือการ์ตูน และอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดง