แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองตานา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

/
2

การแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด, การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565, การทดสอบระดับประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่ จ.นครราชสีมา

/
3

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตานา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน และร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เข้าร่วมรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

/
5

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์

/
6

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการทดสอบหาสารเสพติด ผลปรากฏว่า ไม่พบสารเสพติดในร่างกายทุกคน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565


          

การแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด, การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565, การทดสอบระดับประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่ จ.นครราชสีมา


          

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตานา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน และร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เข้าร่วมรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนม ประจำเดือนกุมภาพันธ์


          

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์


          

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการทดสอบหาสารเสพติด ผลปรากฏว่า ไม่พบสารเสพติดในร่างกายทุกคน