แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุกออกสำรวจข้อมูลนักเรียน

/
2

โรงพยาบาลหนองบัวระเหวออกบริการเคลือบฟลูออไรด์

/
3

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

/
4

สอบ O - NET ปีการศึกษา 2565

/
5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุกออกบริการสุขภาพนักเรียน

/
6

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็ก ๆ สนุกสนานและตื่นเต้นกับการทำกิจกรรมมาก

/
7

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่จัดขึ้นที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) โดยได้เป็นผู้กำกับประจำฐาน ล้วงไห และบันไดลิง พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยในการทำอาหารของลูกเสือนอกจากนี้ยังได้เป็นคนถ่ายรูปและวิดีโอในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรายงาน

/
8

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3  (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
9

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตนารี ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุกออกสำรวจข้อมูลนักเรียน


          

โรงพยาบาลหนองบัวระเหวออกบริการเคลือบฟลูออไรด์


          

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


          

สอบ O - NET ปีการศึกษา 2565


          

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุกออกบริการสุขภาพนักเรียน


          

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็ก ๆ สนุกสนานและตื่นเต้นกับการทำกิจกรรมมาก


          

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่จัดขึ้นที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) โดยได้เป็นผู้กำกับประจำฐาน ล้วงไห และบันไดลิง พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยในการทำอาหารของลูกเสือนอกจากนี้ยังได้เป็นคนถ่ายรูปและวิดีโอในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรายงาน


          

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3  (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตนารี ปีการศึกษา 2565