แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 18 ก.พ. 2566 แข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2566 ผ่านเข้ารอบ 1 รายการ 

/
2

วันที่ 20 ก.พ. 2566 ทดสอบการอ่าน RT ป.1

/
3

13 ก.พ. 66 จัดทำ MOU โรงเรียนสีขาว ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

/
4

8 ก.พ. 66 ร่วมลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว กับโรงเรียนในเครือข่าย

/
5

1 ก.พ. 66 เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
6

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 18 ก.พ. 2566 แข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2566 ผ่านเข้ารอบ 1 รายการ 


          

วันที่ 20 ก.พ. 2566 ทดสอบการอ่าน RT ป.1


          

13 ก.พ. 66 จัดทำ MOU โรงเรียนสีขาว ร่วมกับหน่วยงานภายนอก


          

8 ก.พ. 66 ร่วมลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว กับโรงเรียนในเครือข่าย


          

1 ก.พ. 66 เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565