แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โดยนางสำอาง คำเสียง

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู

เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกระทะ

/
2

วันพุธ ที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ และคณะครู ดำเนินการ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

/
3

วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์รองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนจำนวน ๔๐๐ คู่ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โดยนางสำอาง คำเสียง

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู

เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกระทะ


          

วันพุธ ที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ และคณะครู ดำเนินการ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


          

วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์รองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนจำนวน ๔๐๐ คู่ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป