แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565

/
2

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้จัดกิจกรรม “เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ” ณ ค่ายประกายเพชรแคมป์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนในกลุ่ม ต.ห้วยแย้ เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน

/
3

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conferrence เพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายจากท่าน ผอ.เขตฯ  รอง.ผอ.เขตฯ และกลุ่มงานต่างๆ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
4

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

/
5

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนของทาง สพฐ. โดยมีผู้ปกครองนำนักเรียนที่ครบเกณฑ์มาสมัครเข้าเรียน

/
6

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้ออกตรวจเยี่ยมการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักโภชนาการและคุณภาพของอาหาร

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565


          

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้จัดกิจกรรม “เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ” ณ ค่ายประกายเพชรแคมป์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนในกลุ่ม ต.ห้วยแย้ เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน


          

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conferrence เพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายจากท่าน ผอ.เขตฯ  รอง.ผอ.เขตฯ และกลุ่มงานต่างๆ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


          

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนของทาง สพฐ. โดยมีผู้ปกครองนำนักเรียนที่ครบเกณฑ์มาสมัครเข้าเรียน


          

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้ออกตรวจเยี่ยมการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักโภชนาการและคุณภาพของอาหาร