แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มอบเงิน นักเรียนทุนเสมอภาค
ภาคเรียนที่ 2/2565

/
2

1.สอบ O-NET ป.6 และ ม.3

2.สอบ RT ป.1

/
3

1.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
จังหวัดร้อยเอ็ด

2.กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ชั้น ป.4 - ม.3

3.เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ   สามัญรุ่นใหญ่ 

4.เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

/
4

ประชุมคณะครูและบุคลากร

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มอบเงิน นักเรียนทุนเสมอภาค
ภาคเรียนที่ 2/2565


          

1.สอบ O-NET ป.6 และ ม.3

2.สอบ RT ป.1


          

1.แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
จังหวัดร้อยเอ็ด

2.กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ชั้น ป.4 - ม.3

3.เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ   สามัญรุ่นใหญ่ 

4.เดินทางไกลลูกเสือสำรอง


          

ประชุมคณะครูและบุคลากร