แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ได้ดำเนินการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าสอบ O-NET  เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  ทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ดำเนินการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที 1   ประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

/
2

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  พร้อมด้วยคณะครูได้นำเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ครั้งที่ 70  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด      

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ได้ดำเนินการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าสอบ O-NET  เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  ทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ดำเนินการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที 1   ประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


          

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  พร้อมด้วยคณะครูได้นำเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ครั้งที่ 70  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด