แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 2 ปีการศึกษา 2566 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 2 ปีการศึกษา 2566 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 2 ปีการศึกษา 2565