แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประชาสัมพันธ์…จากโรงเรียนหินฝนวิทยาคม เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครเข้าเรียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

/
2

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนจำนวน 49 คน ในวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดังนี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประชาสัมพันธ์…จากโรงเรียนหินฝนวิทยาคม เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครเข้าเรียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนหินฝนวิทยาคม


          

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนจำนวน 49 คน ในวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดังนี้