แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

        วัน เสาร์ ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  อำเภอเทพสถิต         นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมหมาย สุขสำราญ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา   นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ คน  เข้าร่วมสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET)             ที่ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

/
2

        วันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนใช้กระบวนการทางลูกเสือมาพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความรักความสามัคคีในการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือ ประกายเพชร แคมป์

 

 

/
3

        วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีคณะกรรมการประเมิน ๓ ท่าน ดังนี้

นายสมหมาย สุขสำราญ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลาด ประธานสนามสอบ นางสาวเนตรนภา อาจอาษา ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด นางอรุณ ค้าโค ครูโรงเรียนบ้านน้ำลาด และนางสุจิตรา รักษากิ่ง กรรมการบันทึกคะแนน โดยมีผู้เข้าสอบคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๗ คน เข้าสอบครบทุกคน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

 

/
4

        วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู            และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน ๑๐ ฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่าง ๆ ในวิชาลูกเสือสำรอง ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถนำประสบการณ์จากการ       ทำกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

/
หลักฐานอ้างอิง
          

        วัน เสาร์ ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  อำเภอเทพสถิต         นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมหมาย สุขสำราญ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา   นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ คน  เข้าร่วมสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET)             ที่ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์


          

        วันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนใช้กระบวนการทางลูกเสือมาพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความรักความสามัคคีในการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือ ประกายเพชร แคมป์

 

 


          

        วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีคณะกรรมการประเมิน ๓ ท่าน ดังนี้

นายสมหมาย สุขสำราญ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลาด ประธานสนามสอบ นางสาวเนตรนภา อาจอาษา ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด นางอรุณ ค้าโค ครูโรงเรียนบ้านน้ำลาด และนางสุจิตรา รักษากิ่ง กรรมการบันทึกคะแนน โดยมีผู้เข้าสอบคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๗ คน เข้าสอบครบทุกคน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

 


          

        วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู            และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน ๑๐ ฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่าง ๆ ในวิชาลูกเสือสำรอง ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถนำประสบการณ์จากการ       ทำกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโคกสะอาด