แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)  ได้รับมอบรถจักรยาน 100 ผู้ให้ 100 ผู้รับ  “โครงการปั้นน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 15”  จำนวน 5 คัน  ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/
2

วัน จันทร์ ที่ 20  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565     นายทรงพล ก้อนเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ กรรมการควบคุมการสอบจากโรงเรียนบ้านวังตาเทพ  มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 10 คน  การประเมินประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านรู้เรื่องและด้านการอ่านออกเสียง

/
3

. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จัดตลาดนัดผลผลิตสินค้า และมอบโล่รางวัลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา วันที่ 16-17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/
4

วัน อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบทางไกล video conference “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  

/
5

วัน เสาร์  ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ดำเนินการพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เพื่อวัดและ ประเมินผลการเรียนตลอดปีการศึกษา

/
6

วันที่ 23-24  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังความรักสามัคคี มีวินัย ความเสียสละและความอดทนให้กับนักเรียน มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 24 คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน 6 คน ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่แคมป์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

/
7

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการอบรมให้ความรู้ใน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุม ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)  ได้รับมอบรถจักรยาน 100 ผู้ให้ 100 ผู้รับ  “โครงการปั้นน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 15”  จำนวน 5 คัน  ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


          

วัน จันทร์ ที่ 20  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565     นายทรงพล ก้อนเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ กรรมการควบคุมการสอบจากโรงเรียนบ้านวังตาเทพ  มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 10 คน  การประเมินประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านรู้เรื่องและด้านการอ่านออกเสียง


          

. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จัดตลาดนัดผลผลิตสินค้า และมอบโล่รางวัลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา วันที่ 16-17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


          

วัน อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบทางไกล video conference “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  


          

วัน เสาร์  ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ดำเนินการพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เพื่อวัดและ ประเมินผลการเรียนตลอดปีการศึกษา


          

วันที่ 23-24  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังความรักสามัคคี มีวินัย ความเสียสละและความอดทนให้กับนักเรียน มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 24 คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน 6 คน ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่แคมป์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการอบรมให้ความรู้ใน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุม ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม