แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จัดนิทรรศการวิชาการและต้อนรับเลขา สพฐ. ตามโครงการประชุมเพื่อรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

/
2

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จัดนิทรรศการวิชาการและต้อนรับเลขา สพฐ. ตามโครงการประชุมเพื่อรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


          

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565