แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑. การถ่ายทอดความรู้และกระบวนการยุวเกษตรกร เทคโนโลยีเกษตร ให้แก่ยุวเกษตรในโรงเรียน จากสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนานำนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O NET สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

๓. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาเป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔. การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนคุรภาพและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ จากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
2

เตรียมก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง

/
3

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)

/
4

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม “ ปันน้ำใจให้น้อง”

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว

๓. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัลประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด

๔. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประชุมรับนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑. การถ่ายทอดความรู้และกระบวนการยุวเกษตรกร เทคโนโลยีเกษตร ให้แก่ยุวเกษตรในโรงเรียน จากสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนานำนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O NET สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

๓. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาเป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔. การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนคุรภาพและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ จากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

เตรียมก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง


          

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)


          

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม “ ปันน้ำใจให้น้อง”

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว

๓. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัลประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด

๔. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประชุมรับนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๓