แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

MOU สถานศึกษาสีขาว เครือข่ายทุ่งกระเจียว

/
2

นำนักเรียนไปรับจักรยาน โครงการปันรักให้น้อง 100 ผู้ให้ 100 ผู้รับ

/
3

แนะแนวเพื่อศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

/
4

สานความสัมพันธ์กับชุมชน ความเชื่อมั่นและศรัทธา นำมาซึ่งสิ่งดีๆให้กับเด็กๆ

/
5

ความเชื่อมั่นศรัทธา นำพาผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

/
6

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

/
7

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

MOU สถานศึกษาสีขาว เครือข่ายทุ่งกระเจียว


          

นำนักเรียนไปรับจักรยาน โครงการปันรักให้น้อง 100 ผู้ให้ 100 ผู้รับ


          

แนะแนวเพื่อศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์


          

สานความสัมพันธ์กับชุมชน ความเชื่อมั่นและศรัทธา นำมาซึ่งสิ่งดีๆให้กับเด็กๆ


          

ความเชื่อมั่นศรัทธา นำพาผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด


          

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม


          

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง