แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ดำเนินกิจกรรม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ดำเนินกิจกรรม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6