แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1 /
2 /
3

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

/
4 /
5 /
6 /
หลักฐานอ้างอิง
          
          
          

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่