แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพรพราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์

/
2

การจัดกิจกกรรมการเดินทางไกลและสรุปกิจกรรมลูกเสือสามัญและสำรอง ปีการศึกษา  2565

/
3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพรพราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์


          

การจัดกิจกกรรมการเดินทางไกลและสรุปกิจกรรมลูกเสือสามัญและสำรอง ปีการศึกษา  2565


          

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2565