แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการอบรมให้ความรู้ใน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุม ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม

2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 66  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้รับมอบรถจักรยาน 100 ผู้ให้ 100 ผู้รับ  “โครงการปั้นน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 15”จำนวน 15 คัน  ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

3.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ดำเนินการพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบO-NET ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

4.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ( RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

5.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบทางไกล video conference “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ”

หลักฐานอ้างอิง
          

1.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการอบรมให้ความรู้ใน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุม ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม

2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 66  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้รับมอบรถจักรยาน 100 ผู้ให้ 100 ผู้รับ  “โครงการปั้นน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 15”จำนวน 15 คัน  ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

3.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ดำเนินการพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบO-NET ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

4.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ( RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

5.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 66 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบทางไกล video conference “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ”