แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กระดานข่าวกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

/
2

กระดานข่าวกิจกรรมการแสดงรำบวงสรวงพระพิฆเนศ 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กระดานข่าวกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ


          

กระดานข่าวกิจกรรมการแสดงรำบวงสรวงพระพิฆเนศ