แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ

/
2

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

/
3

เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 15 "100 ผู้ให้ 100 คนรับ"

/
4

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

/
5

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

/
6

สอบ RT นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

/
7

โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

/
8

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโป่งนก ณ โรงเรียนบุ่งเวียนวิทยา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ


          

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา


          

เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 15 "100 ผู้ให้ 100 คนรับ"


          

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565


          

สอบ RT นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


          

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโป่งนก ณ โรงเรียนบุ่งเวียนวิทยา