แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านสะพานยาว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
2

นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ประจำปี ๒๕๖๖   จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ประจำตำบลซับมงคล และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

/
3

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว

/
4

ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาท พร้อมมอบรางวัล และชื่นชมยินดีนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
5

ให้ขวัญและกำลังใจนักเรียน ป.6   ในการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2565

/
6

ให้ขวัญและกำลังใจนักเรียน ม.3   ในการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2565

/
7

ร่วมทำบุญและช่วยงานวัดแจ้งไพรวนาราม  ณ บ้านสะพานยาว

/
8เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน (การทำซูชิ) /
9นำนักเรียนคณะลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป. 1-4 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสะพานยาว /
10นำคณะลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป. 5-6 ร่วมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา /
หลักฐานอ้างอิง
          

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ประจำปี ๒๕๖๖   จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ประจำตำบลซับมงคล และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ


          

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว


          

ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาท พร้อมมอบรางวัล และชื่นชมยินดีนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

ให้ขวัญและกำลังใจนักเรียน ป.6   ในการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2565


          

ให้ขวัญและกำลังใจนักเรียน ม.3   ในการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2565


          

ร่วมทำบุญและช่วยงานวัดแจ้งไพรวนาราม  ณ บ้านสะพานยาว


          เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน (การทำซูชิ)
          นำนักเรียนคณะลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป. 1-4 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสะพานยาว
          นำคณะลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป. 5-6 ร่วมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา