แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคา  2566  คณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านศิลาทอง เข้าค่ายพักแกรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

/
2

วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จำนวน 1 รายการ คือ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - ม.3 เด็กชายณัฏพล เจริญราษฎร ผลการแข่งขันรองชนะเลิศเหรียญเงิน ลำดับที่39 นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทองเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแสดงความสามารถและได้รับรางวัลกลับมา

/
3

โรงเรียนบ้านศิลาทอง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  ปีการศึกษา 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทน ความมีวินัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น  และบำเพ็บประโยชน์ต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่สังคมคุณภาพต่อไปในอนาคต

/
4

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดย นายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และได้ร่วมลงนาม MOU พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

/
5

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดยการนำของนายบุญเรือง  ดียางหวายผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดโครงการทัศนศึกษานำนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนน้ำแม่ฟุ้ง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โรงภาพยนตร์โรบินสันชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคา  2566  คณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านศิลาทอง เข้าค่ายพักแกรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ


          

วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จำนวน 1 รายการ คือ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - ม.3 เด็กชายณัฏพล เจริญราษฎร ผลการแข่งขันรองชนะเลิศเหรียญเงิน ลำดับที่39 นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทองเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแสดงความสามารถและได้รับรางวัลกลับมา


          

โรงเรียนบ้านศิลาทอง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  ปีการศึกษา 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทน ความมีวินัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น  และบำเพ็บประโยชน์ต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่สังคมคุณภาพต่อไปในอนาคต


          

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดย นายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และได้ร่วมลงนาม MOU พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565


          

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดยการนำของนายบุญเรือง  ดียางหวายผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดโครงการทัศนศึกษานำนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนน้ำแม่ฟุ้ง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โรงภาพยนตร์โรบินสันชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา