แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนซับมงคลวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

         โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหัวหน้าชั้น พร้อมด้วยผู้แทนองค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาวภายใต้การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด

/
2

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะกรรมการคุมสอบ นางสาวนงนิด สุพรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้ดำเนินการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการนี้ นางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการได้เยี่ยมชมห้องสอบ ให้กำลังใจลูกๆนักเรียน

/
3

           โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดย นางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับนายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ของนางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา อำเภอเทพสถิต พร้อมด้วยนายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และนางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโป่งนก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ 

/
4

                   วันที่ 27-28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนซับมงคลวิทยา        นำโดยนางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือทุกนาย  นำลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ จำนวน 45 นาย ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่าย  พักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา ร่วมกับโรงเรียน ในเครือข่ายโป่งนก

/
5

 วันอังคาร ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดยนางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือทุกนาย    ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทำกิจกรรมเดินทางไกล ทดสอบสมรรถนะลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนซับมงคลวิทยา

/
6

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจัดโครงการประชุมรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความใจภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน ,นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารสถานศึกษา,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 370 คน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้ง 6 อำเภอและการจัดตลาดนัดซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

   ในการนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบหมายให้โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดย นางปิยนาถ    อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร  ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานด้านศิลปะ งานเครื่องปั้นดินเผา และผ้า e-co print พร้อมจัดแสดงผลงานนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนำเสนอได้รับความชื่นชมจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)และคณะ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

         โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหัวหน้าชั้น พร้อมด้วยผู้แทนองค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาวภายใต้การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด


          

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะกรรมการคุมสอบ นางสาวนงนิด สุพรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้ดำเนินการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการนี้ นางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการได้เยี่ยมชมห้องสอบ ให้กำลังใจลูกๆนักเรียน


          

           โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดย นางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับนายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ของนางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา อำเภอเทพสถิต พร้อมด้วยนายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และนางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโป่งนก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ 


          

                   วันที่ 27-28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนซับมงคลวิทยา        นำโดยนางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือทุกนาย  นำลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ จำนวน 45 นาย ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่าย  พักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา ร่วมกับโรงเรียน ในเครือข่ายโป่งนก


          

 วันอังคาร ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดยนางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือทุกนาย    ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทำกิจกรรมเดินทางไกล ทดสอบสมรรถนะลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนซับมงคลวิทยา


          

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจัดโครงการประชุมรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความใจภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน ,นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารสถานศึกษา,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 370 คน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้ง 6 อำเภอและการจัดตลาดนัดซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

   ในการนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบหมายให้โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดย นางปิยนาถ    อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร  ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานด้านศิลปะ งานเครื่องปั้นดินเผา และผ้า e-co print พร้อมจัดแสดงผลงานนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนำเสนอได้รับความชื่นชมจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)และคณะ