แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโคกไค
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกไค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาสเพติดและอบายมุข โดยมีภาคีความร่วมมือดังนี้ วัดเขาดำแพง องการบริหารส่วนตำบลวะตะแบก สถานนีตำรวจภูธรเทพสถิต โรงพยาบาลเทพสถิต โรงเรียนบ้านซับหมี และเครือข่ายผู้ปกครอง

/
2

โรงเรียนบ้านโคกไคนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอเสลาภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
3

โรงเรียนบ้ารโคกไค จัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อมุ่งพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

/
4

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านโคกไค นำโดยนายทวี  ธรรมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์ TW Open House 2023 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

/
5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดตลาดนัดผลผลิตสินค้า และมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกไค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาสเพติดและอบายมุข โดยมีภาคีความร่วมมือดังนี้ วัดเขาดำแพง องการบริหารส่วนตำบลวะตะแบก สถานนีตำรวจภูธรเทพสถิต โรงพยาบาลเทพสถิต โรงเรียนบ้านซับหมี และเครือข่ายผู้ปกครอง


          

โรงเรียนบ้านโคกไคนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอเสลาภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

โรงเรียนบ้ารโคกไค จัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อมุ่งพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน


          

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านโคกไค นำโดยนายทวี  ธรรมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์ TW Open House 2023 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


          

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดตลาดนัดผลผลิตสินค้า และมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา