แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทำบุญหล่อพระพุทธรูป ณ วัดยางเกี่ยวแฝก  

/
2

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมเครือข่ายร่วมพัฒนา (Cluster) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ป่าหินงาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

/
3

ดำเนินการนำพานักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565

/
4

ดำเนินการประชุม จัดทำ MOU และขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย

/
5

ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

/
6

ผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม   “เปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์ TW OPEN HOUSE 2023”

/
7

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปี บุญผะเหวด ณ วัดยางเกี่ยวแฝก

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทำบุญหล่อพระพุทธรูป ณ วัดยางเกี่ยวแฝก  


          

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมเครือข่ายร่วมพัฒนา (Cluster) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ป่าหินงาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก


          

ดำเนินการนำพานักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565


          

ดำเนินการประชุม จัดทำ MOU และขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย


          

ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


          

ผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม   “เปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์ TW OPEN HOUSE 2023”


          

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปี บุญผะเหวด ณ วัดยางเกี่ยวแฝก