แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านซับหมี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

/
2

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 และ การสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ 2566 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

/
3

โรงเรียนเทพสถิตวิทยาได้เข้ามาแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

/
4

การประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการครูรักษ์ถิ่น ป่าหินงาม

/
5

ดร.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ มอบคอมพิวเตอร์ให้กับ นักศึกษาในโครงดารครูรักษ์ถิ่น

/
6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน

/
7

การดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาระดับปฐมวัย

/
8

การจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกล

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ


          

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 และ การสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ 2566 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)


          

โรงเรียนเทพสถิตวิทยาได้เข้ามาแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


          

การประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการครูรักษ์ถิ่น ป่าหินงาม


          

ดร.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ มอบคอมพิวเตอร์ให้กับ นักศึกษาในโครงดารครูรักษ์ถิ่น


          

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน


          

การดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาระดับปฐมวัย


          

การจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกล