แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำโดยนางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำโดยนางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ