แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566