แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านดงลาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านดงลาน เครือข่ายวะตะแบก

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านดงลาน เครือข่ายวะตะแบก