แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองปีการศึกษา 2565

/
2

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

/
3

การประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

/
4

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

/
5

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TW OPEN HOUSE 2023 เปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยื่อนถิ่นเทพวิทย์ ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา และร่วมแข่งขันวิชาการ

/
6

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ เดือนกุมภาพันธ์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 


          

การประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 


          

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี


          

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TW OPEN HOUSE 2023 เปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยื่อนถิ่นเทพวิทย์ ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา และร่วมแข่งขันวิชาการ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ เดือนกุมภาพันธ์