แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รางวัลเหรียญทอง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รางวัลเหรียญทอง