แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.ประชุมออนไลน์การบริจัดการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT 2. ศึกษาดูงานผลงานนักเรียน 3.ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

/
2

1.การสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2.การแนะแนวศึกษาต่อ จากโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 3.การจัดค่ายภาษาอังกฤษ

/
3 /
4

1. ตรวจสุขภาพช่องปาก

2. กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.ประชุมออนไลน์การบริจัดการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT 2. ศึกษาดูงานผลงานนักเรียน 3.ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์


          

1.การสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2.การแนะแนวศึกษาต่อ จากโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 3.การจัดค่ายภาษาอังกฤษ


          
          

1. ตรวจสุขภาพช่องปาก

2. กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง