แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/
2

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายบริหารงานบุคคล

/
3

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายบริหารงบประมาณ

/
4

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายงานวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายบริหารงานบุคคล


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายบริหารงบประมาณ


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนกุมภาพันธ์_ฝ่ายงานวิชาการ