แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

/
2

รายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ 66

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70


          

รายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ 66