แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ญัฮกุร ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

/
2

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น เยี่ยมชมโครงการ "โรงเรียนวัว"

/
3

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว

/
4

กิจกรรมมอบกระบือเพื่อต่อยอดอาชีพให้เกษตรกร

/
5

ร่วมจัดบูธนิทรรศการต้อนรับเลขา สพฐ.

/
6

ต้อนรับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

/
7

การทดสอบประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 1 (RT)

/
8

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

/
9

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

/
10

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

/
11

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง จ.อุบลราชธานี ร่วมลงนาม (MOU) โครงการ "โรงเรียนวัว"

/
12

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (งานทาสี) ประจำปีงบประมาณ2566 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566

/
13

การทดสอบ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

/
14

ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ญัฮกุร ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70


          

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น เยี่ยมชมโครงการ "โรงเรียนวัว"


          

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว


          

กิจกรรมมอบกระบือเพื่อต่อยอดอาชีพให้เกษตรกร


          

ร่วมจัดบูธนิทรรศการต้อนรับเลขา สพฐ.


          

ต้อนรับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


          

การทดสอบประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 1 (RT)


          

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


          

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน


          

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง จ.อุบลราชธานี ร่วมลงนาม (MOU) โครงการ "โรงเรียนวัว"


          

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (งานทาสี) ประจำปีงบประมาณ2566 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566


          

การทดสอบ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


          

ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า