แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารทั่วไป

/
2

งานบริหารงานบุคคล

/
3

งานบริหารงบประมาณ

/
4

งานวิชาการ

/
5

งานนโยบาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารทั่วไป


          

งานบริหารงานบุคคล


          

งานบริหารงบประมาณ


          

งานวิชาการ


          

งานนโยบาย