แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2566 ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ และเหรียญเงินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2566 ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ และเหรียญเงินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา