แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองแขม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

/
2

จดหมายข่าวฉบับที่ 42  ร่วมกิจกรรมโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

/
3

จดหมายข่าวฉบับที่ 41 สอบ RT ป.1  20 ก.พ. 66

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566


          

จดหมายข่าวฉบับที่ 42  ร่วมกิจกรรมโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


          

จดหมายข่าวฉบับที่ 41 สอบ RT ป.1  20 ก.พ. 66