แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปประจำเดือนมกราคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

/
2

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/
3

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานนโยบาย

/
4

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

/
5

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปประจำเดือนมกราคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป


          

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


          

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานนโยบาย


          

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


          

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ