แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ลำดับที่

เรื่อง

เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน (มากที่สุด)

วิชาการ

บริหารงานบุคคล

บริหารงบประมาณ

บริหารทั่วไป

นโยบาย

1

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

 

 

 

/

 

2

เดินทางอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

เนตรนารี

 

 

 

/

 

3

ร่วมงานศพในชุมชน

 

 

 

/

 

4

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีสนามฟุตซอล

 

 

 

/

 

5

รับมอบไข่จากคุณเกตุเมือง  โพธ์กลางดอน

 

 

 

/

 

6

ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน

 

 

 

/

 

7

รับมอบที่นอนและพัดลมจากพระอาจารย์วัดเนินทอง

 

 

 

/

 

8

รับมอบรถตู้จากพระอาจารย์ ดร.สมชายเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ จังกวัดขอนแก่น

 

 

 

/

 

9

รับมอบตู้เซฟจากผู้ปกครอง 

 

 

 

/

 

10

มอบเงินสินไหมให้กับนักเรียนที่ทำประกันอุบัติเหตุ

 

 

 

/

 

11

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

 

 

 

/

 

รวม

 

 

 

10

 

/
2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video  conference  ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

การทดสอบการอ่าน  RT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3

/
3

รับฟังเกี่ยวกับการรับนักเรียน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างอบต.ตาเนิน อบต.   กะฮาด สาธารณสุขเนินสง่า สภ.เนินสง่า กศน.เนินสง่า รร.บ้านโกรกกุลา  รร.บ้านหนองแขม  รร.บ้านหนองขาม รร.บ้านหนองดินดำ รร.บ้านขี้เหล็ก และ รร.ร่วมราษฏร์วิทยานุกูล

ณ ห้องประชุม อบต.ตาเนิน

นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ร่วมประชุมผ่านระบบ video  conference การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบนโยบายท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ลำดับที่

เรื่อง

เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน (มากที่สุด)

วิชาการ

บริหารงานบุคคล

บริหารงบประมาณ

บริหารทั่วไป

นโยบาย

1

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

 

 

 

/

 

2

เดินทางอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

เนตรนารี

 

 

 

/

 

3

ร่วมงานศพในชุมชน

 

 

 

/

 

4

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีสนามฟุตซอล

 

 

 

/

 

5

รับมอบไข่จากคุณเกตุเมือง  โพธ์กลางดอน

 

 

 

/

 

6

ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน

 

 

 

/

 

7

รับมอบที่นอนและพัดลมจากพระอาจารย์วัดเนินทอง

 

 

 

/

 

8

รับมอบรถตู้จากพระอาจารย์ ดร.สมชายเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ จังกวัดขอนแก่น

 

 

 

/

 

9

รับมอบตู้เซฟจากผู้ปกครอง 

 

 

 

/

 

10

มอบเงินสินไหมให้กับนักเรียนที่ทำประกันอุบัติเหตุ

 

 

 

/

 

11

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

 

 

 

/

 

รวม

 

 

 

10

 


          

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video  conference  ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

การทดสอบการอ่าน  RT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3


          

รับฟังเกี่ยวกับการรับนักเรียน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างอบต.ตาเนิน อบต.   กะฮาด สาธารณสุขเนินสง่า สภ.เนินสง่า กศน.เนินสง่า รร.บ้านโกรกกุลา  รร.บ้านหนองแขม  รร.บ้านหนองขาม รร.บ้านหนองดินดำ รร.บ้านขี้เหล็ก และ รร.ร่วมราษฏร์วิทยานุกูล

ณ ห้องประชุม อบต.ตาเนิน

นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ร่วมประชุมผ่านระบบ video  conference การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบนโยบายท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3