แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566   นำนักเรียน ชั้น ป.5 เข้าร่วมโครงการ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย  และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566   นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดโดย อบต.รังงาม

/
2

ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์สอบ รับ-ส่งข้อสอบ ONET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 สพป.ชย.3

/
3

ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (บน ๔ ห้อง ล่าง ๔ ห้อง) รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาพร้อมติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอนงบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐  บาท   (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/
4

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 

สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

/
5

กิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อ.เนินสง่า

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566   นำนักเรียน ชั้น ป.5 เข้าร่วมโครงการ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย  และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566   นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดโดย อบต.รังงาม


          

ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์สอบ รับ-ส่งข้อสอบ ONET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 สพป.ชย.3


          

ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (บน ๔ ห้อง ล่าง ๔ ห้อง) รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาพร้อมติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอนงบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐  บาท   (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


          

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 

สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


          

กิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อ.เนินสง่า