แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันจันทร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(Read Test:RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565  โดยมีนางเปรมจิตร์  แผ่นทอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ  ซึ่งมีกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา สำหรับสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตอ มีจำนวน 1 ห้องสอบ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตอ จำนวน 9 คน เข้ารับการประเมินใน 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านรู้เรื่องและด้านการอ่านออกเสียง  การจัดการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียนร้อยดี
 

/
2

    วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และ ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านหนองตอ ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สามัคคี

/
3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566  นายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ จอมสันเทียะ และนางสาวอรวรรณ  เงื่อกระโทก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  โรงเรียนบ้านหนองตอ จำนวน  20  คน  เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้  ชีวิตปลอดภัย” กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ มีทักษะรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ สามารถลอยตัวเพื่อรอความช่วยเหลือได้ รู้ถึงวิธีการช่วยเหลือและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้จมน้ำได้อย่างถูกต้อง ณ สวนน้ำแม่ฟ้า@เนินสง่า อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันจันทร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(Read Test:RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565  โดยมีนางเปรมจิตร์  แผ่นทอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ  ซึ่งมีกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา สำหรับสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตอ มีจำนวน 1 ห้องสอบ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตอ จำนวน 9 คน เข้ารับการประเมินใน 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านรู้เรื่องและด้านการอ่านออกเสียง  การจัดการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียนร้อยดี
 


          

    วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และ ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านหนองตอ ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สามัคคี


          

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566  นายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ จอมสันเทียะ และนางสาวอรวรรณ  เงื่อกระโทก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  โรงเรียนบ้านหนองตอ จำนวน  20  คน  เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้  ชีวิตปลอดภัย” กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ มีทักษะรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ สามารถลอยตัวเพื่อรอความช่วยเหลือได้ รู้ถึงวิธีการช่วยเหลือและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้จมน้ำได้อย่างถูกต้อง ณ สวนน้ำแม่ฟ้า@เนินสง่า อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ