แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

    วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 43

/
2

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ   นำตัวแทนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมอบรมกิจกรรมของเครือข่าย  เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งในการอบรมนั้นมีคณะครู ของเครือข่ายได้อบรมให้คำปรึกษาและให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับกับการใช้ธรรมในการดำเนินชีวิต โทษและพิษภัยของยาเสพติด แนวทางการป้องกันและแก้ไข การตั้งครรภ์ก่อนวัย    ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
3

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รกน.รร.บ้านโสกคร้อ  ร่วมการลงนามคำรับรองการเข้าโครงการห้องเรียนสีขาว  ระหว่าง คุณครูประจำชั้น พร้อมด้วยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และได้ดำเนินการร่วมประชุมและให้คำปรึกษา และแนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงนามคำรับรอง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสำนักงานครู  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

/
4

   วันศุกร์ที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นำโดย คณะครู  มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสีขาว  ระดับดีเด่น  ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตาม โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

/
5

           วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นำโดย  นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม        (สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านบะเสียวดำเนินการจัดการสอบเพื่อประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียงภาษาไทยเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษาต่อไป

/
6

         วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดย นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม    (สิงห์จันทร์บำรุง) รกน. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน ร่วมงานบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) กับชุมชน ซึ่งเป็นบุญประจำเดือนสี่ตามฮีตสิบสองที่ชาวอีสานยังสืบสานเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่น และ การจัดงานบุญ ผะเหวด จะนิยมจัดในช่วงเดือน 3-4 หรือราวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จากนั้นแล้ว ก็จะมีการป่าวประกาศให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกันมาร่วมงานบุญด้วย  อีกทั้งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน และ ถวายปัจจัย จำนวนเงิน 1,360 บาท ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักเรียน มีจิตใจดี และอ่อนโยน ไม่เอาเปรียบคนอื่น และประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมได้อย่างมีความสุข

/
7

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ  เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 –25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย มีผู้ปกครองนักเรียน  พานักเรียนมาสมัครเรียน และสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพื่อจะที่ได้เตรียมตัววางแผนในวันเปิดภาคเรียน ของภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566  สรุปยอดนักเรียนที่มาสมัครเรียน  ชั้นอนุบาล จำนวน 4 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น  จำนวน 9 คน

/
8

    วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม             (สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ผอ.เขตพบเพื่อนครู ผ่านระบบทางไกล video  conference โดยมี นายประวิช  ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ประธานเปิดการประชุม หัวข้อ “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ”และ รับฟังนโยบายคำชี้แจงจาก ผอ.กลุ่ม ทั้ง หมด 10 กลุ่ม  สรุปสาระสำคัญการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ.2566 /การทบทวนและการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ/การรายงาน (IRC)ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ/กำชับสถานศึกษา ในการสรรหาครู หรือบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา/การสร้างความตระหนัก ผู้ใต้บังคับบัญชา และตรวจสอบ กำกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกระทำผิดวินัย และอาญา  การ่วมประชุมครั้งนี้ได้รับฟังคำแนะนำการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งนำไปสู่การปฎิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

    วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 43


          

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ   นำตัวแทนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมอบรมกิจกรรมของเครือข่าย  เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งในการอบรมนั้นมีคณะครู ของเครือข่ายได้อบรมให้คำปรึกษาและให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับกับการใช้ธรรมในการดำเนินชีวิต โทษและพิษภัยของยาเสพติด แนวทางการป้องกันและแก้ไข การตั้งครรภ์ก่อนวัย    ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


          

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รกน.รร.บ้านโสกคร้อ  ร่วมการลงนามคำรับรองการเข้าโครงการห้องเรียนสีขาว  ระหว่าง คุณครูประจำชั้น พร้อมด้วยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และได้ดำเนินการร่วมประชุมและให้คำปรึกษา และแนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงนามคำรับรอง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสำนักงานครู  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ


          

   วันศุกร์ที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นำโดย คณะครู  มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสีขาว  ระดับดีเด่น  ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตาม โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ


          

           วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นำโดย  นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม        (สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านบะเสียวดำเนินการจัดการสอบเพื่อประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียงภาษาไทยเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษาต่อไป


          

         วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดย นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม    (สิงห์จันทร์บำรุง) รกน. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน ร่วมงานบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) กับชุมชน ซึ่งเป็นบุญประจำเดือนสี่ตามฮีตสิบสองที่ชาวอีสานยังสืบสานเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่น และ การจัดงานบุญ ผะเหวด จะนิยมจัดในช่วงเดือน 3-4 หรือราวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จากนั้นแล้ว ก็จะมีการป่าวประกาศให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกันมาร่วมงานบุญด้วย  อีกทั้งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน และ ถวายปัจจัย จำนวนเงิน 1,360 บาท ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักเรียน มีจิตใจดี และอ่อนโยน ไม่เอาเปรียบคนอื่น และประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมได้อย่างมีความสุข


          

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ  เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 –25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย มีผู้ปกครองนักเรียน  พานักเรียนมาสมัครเรียน และสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพื่อจะที่ได้เตรียมตัววางแผนในวันเปิดภาคเรียน ของภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566  สรุปยอดนักเรียนที่มาสมัครเรียน  ชั้นอนุบาล จำนวน 4 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น  จำนวน 9 คน


          

    วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม             (สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ผอ.เขตพบเพื่อนครู ผ่านระบบทางไกล video  conference โดยมี นายประวิช  ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ประธานเปิดการประชุม หัวข้อ “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ”และ รับฟังนโยบายคำชี้แจงจาก ผอ.กลุ่ม ทั้ง หมด 10 กลุ่ม  สรุปสาระสำคัญการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ.2566 /การทบทวนและการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ/การรายงาน (IRC)ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ/กำชับสถานศึกษา ในการสรรหาครู หรือบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา/การสร้างความตระหนัก ผู้ใต้บังคับบัญชา และตรวจสอบ กำกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกระทำผิดวินัย และอาญา  การ่วมประชุมครั้งนี้ได้รับฟังคำแนะนำการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งนำไปสู่การปฎิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ