แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองผักชี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรม “พี่สอนน้องป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข” โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ได้แก่ หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงาน รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน และรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้น 15 คน เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ ถาม-ตอบ และเล่นเกมชิงรางวัล เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษของการเล่นการพนัน การหลีกเลี่ยงจากสื่อลามกและแหล่งอบายมุข รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ปัญหายาเสพติดและอบายมุข ในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข

/
2

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน       บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะนำการเข้าใช้ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองผักชี โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ได้แก่ หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงาน รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน และรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้น 15 คน เป็นผู้แนะนำการลงทะเบียนเข้าใช้ศูนย์ฯ ให้กับเพื่อนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 10-12 คนรวมทั้งสิ้น 99คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ อาทิเช่น บุหรี่มือสองคืออะไร บุหรี่ไฟฟ้าให้โทษอย่างไร พิษภัยของยาเสพติด ประเภทของยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวเป็นผู้ให้คำแนะนำ และนำเพื่อนนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทัน และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข

/
3

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี และครูประจำชั้นห้องเรียนสีขาว พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำ(หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง 4 ฝ่าย) ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนเครือข่ายบรรลุเป้าหมายเดียวกัน เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครู     ในเรื่องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ในเรื่องการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวของกรรมการ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน       ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
 

/
4

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รวมพล คนทูบันัมเบอร์วัน 2566" เพื่อแสดงพลังพลเมืองไม่ทนต่อยาเสพติด และออกกำลังกายประกอบเพลง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยมี นายกิตติฤทธิ์ หมั่นอุตส่าห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน และนักเรียนในอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม

/
5

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการประชุมเพื่อส้รางความเข้าใจการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 

/
6

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และโรงเรียนได้รับมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการนี้มี นายสำรอง รอดเวียง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมประชุมครู บุคลาการ และนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการผลงาน โครงงานสิ่งแวดล้อม เรื่อง "ดินดี ชีวิตดี : Good soil Good life" ในส่วนของโรงเรียนในอำเภอเนินสง่าด้วย

/
7

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการทดลสอบเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน และนำผลการทดสอบหรือข้อมูลมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนในปีการศึกษาต่อไป

/
8

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีโรงเรียน   เนินสง่าวิทยา โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยาทั้ง 3 ท่าน และครูแนะแนว มาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านหนองผักชี

/
9

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน          บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีฐานการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 6 ฐาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน    บ้านหนองผักชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่ดี ตามแบบแผนของวิชาลูกเสือ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามัคคี และมีระเบียบวินัย

/
10

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สฟป. ชัยภูมิ เขต 3 ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ ขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อรับนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ, การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 นัดแรก โดยมีนายพิธาน พื้นทอง เป็นประธานฯ การประชุม ในโอกาสนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ได้แสดงความยินดีกับประธานฯ และคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3, สรุปสาระสำคัญการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวนที่ 20-21 ก.พ. 2566, การทบทวนและการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ, การรายงาน (IRC) ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ, กำชับสถานศึกษา ในการสรรหาครู หรือบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา, การสร้างความตระหนักผู้ใต้บังคับบัญชา และตรวจสอบ กำชับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกระทำผิดวินัย และอาญา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ โดย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 แจ้งข้อราชการและภารกิจงาน ของ สฟป.ชัยภูมิ เขต 3

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรม “พี่สอนน้องป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข” โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ได้แก่ หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงาน รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน และรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้น 15 คน เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ ถาม-ตอบ และเล่นเกมชิงรางวัล เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษของการเล่นการพนัน การหลีกเลี่ยงจากสื่อลามกและแหล่งอบายมุข รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ปัญหายาเสพติดและอบายมุข ในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข


          

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน       บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะนำการเข้าใช้ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองผักชี โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ได้แก่ หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงาน รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน และรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้น 15 คน เป็นผู้แนะนำการลงทะเบียนเข้าใช้ศูนย์ฯ ให้กับเพื่อนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 10-12 คนรวมทั้งสิ้น 99คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ อาทิเช่น บุหรี่มือสองคืออะไร บุหรี่ไฟฟ้าให้โทษอย่างไร พิษภัยของยาเสพติด ประเภทของยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวเป็นผู้ให้คำแนะนำ และนำเพื่อนนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทัน และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข


          

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี และครูประจำชั้นห้องเรียนสีขาว พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำ(หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง 4 ฝ่าย) ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนเครือข่ายบรรลุเป้าหมายเดียวกัน เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครู     ในเรื่องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ในเรื่องการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวของกรรมการ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน       ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
 


          

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รวมพล คนทูบันัมเบอร์วัน 2566" เพื่อแสดงพลังพลเมืองไม่ทนต่อยาเสพติด และออกกำลังกายประกอบเพลง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยมี นายกิตติฤทธิ์ หมั่นอุตส่าห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน และนักเรียนในอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม


          

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการประชุมเพื่อส้รางความเข้าใจการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 


          

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และโรงเรียนได้รับมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการนี้มี นายสำรอง รอดเวียง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมประชุมครู บุคลาการ และนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการผลงาน โครงงานสิ่งแวดล้อม เรื่อง "ดินดี ชีวิตดี : Good soil Good life" ในส่วนของโรงเรียนในอำเภอเนินสง่าด้วย


          

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการทดลสอบเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน และนำผลการทดสอบหรือข้อมูลมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนในปีการศึกษาต่อไป


          

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีโรงเรียน   เนินสง่าวิทยา โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยาทั้ง 3 ท่าน และครูแนะแนว มาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านหนองผักชี


          

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน          บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีฐานการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 6 ฐาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน    บ้านหนองผักชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่ดี ตามแบบแผนของวิชาลูกเสือ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามัคคี และมีระเบียบวินัย


          

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สฟป. ชัยภูมิ เขต 3 ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ ขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อรับนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ, การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 นัดแรก โดยมีนายพิธาน พื้นทอง เป็นประธานฯ การประชุม ในโอกาสนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ได้แสดงความยินดีกับประธานฯ และคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3, สรุปสาระสำคัญการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวนที่ 20-21 ก.พ. 2566, การทบทวนและการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ, การรายงาน (IRC) ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ, กำชับสถานศึกษา ในการสรรหาครู หรือบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา, การสร้างความตระหนักผู้ใต้บังคับบัญชา และตรวจสอบ กำชับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกระทำผิดวินัย และอาญา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ โดย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 แจ้งข้อราชการและภารกิจงาน ของ สฟป.ชัยภูมิ เขต 3