แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับผู้บริหารในเครือข่ายอำเภอเนินสง่า ๙ โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ระหว่างครูกับครู และนักเรียนกับนักเรียนในเครือข่าย ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
2

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเนินสง่า ณ สนามโรงเรียนเนินสง่าวิทยา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับผู้บริหารในเครือข่ายอำเภอเนินสง่า ๙ โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ระหว่างครูกับครู และนักเรียนกับนักเรียนในเครือข่าย ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


          

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเนินสง่า ณ สนามโรงเรียนเนินสง่าวิทยา