แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ขอขอบคุณกิจกรรม  “ 7HD คิดดี คิดส์เดย์ ” จัดเต็มความสนุก ส่งความสุขแบบครบรส ที่ได้มอบ  อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อกีฬา ให้แก่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคม

/
2

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เหรียญทอง อันดับที่ ๗ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖

ผู้เข้าแข่งขัน ๑. นายกฤษฎา สารสืบพันธ์
        ๒. นายทัตพงศ์ ขาวดี
          ๓. นายธนยศ สว่างวงศ์
      ๔. นายน้ำเงิน จันดา
          ๕. นายภีรพัฒน์ นารักษ์
           ๖. นายศิวัฒน์ ชอบสะอาด

ผู้ฝึกสอน  ๑. นายสุจินดา พิมพ์จัตุรัส
             ๒. นายเกษม กิติพันธยาพร
             ๓. นางสาวประภาวดี แลบัว

/
3

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญทองแดง อันดับที่ ๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงน้ำเพชร นิตพลกรัง
ผู้ฝึกสอน นางสาวธนภรณ์ ช่างปลูก

/
4

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญทองอันดับที่ ๒๗กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.๔-ม.๖ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวนันตกานต์   ม่วงลอด ผู้ฝึกสอน  นางสาววไลกุล   อุ่นเกิด รางวัลเข้าร่วมอันดับที่ ๖๐กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔-ม.๖
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวสรณ์สิริ   จำรูญจิตรผู้ฝึกสอน  นางสาววไลกุล   อุ่นเกิด

/
5

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญเงินอันดับที่ ๔๓กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวจันทร์จิรา ช้างหมื่นไวย
ผู้ฝึกสอน นางสาวจงกลนี เดชพรเหรียญทองแดงอันดับที่ ๕๙สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงวราพร พรามจร ผู้ฝึกสอน นางสาวจงกลนี เดชพร

/
6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญทองอันดับที่ ๑๙กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.๔-ม.๖ ผู้เข้าแข่งขัน นายธีรพล แก้วบัณฑิต ผู้ฝึกสอน นายอดุลย์  บำรุงนา

/
7

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ศิลปะ-ทัศนศิลป์)

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงบรมพร เกิดผล
ผู้ฝึกสอน นางปาริชาติ ธีรกุล

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖
 ผู้เข้าแข่งขัน นายสุธินันท์   ธีรกุล
ผู้ฝึกสอน นายประเสริฐศักดิ์   ธีรกุล

/
8

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ศิลปะ-ทัศนศิลป์)

เหรียญทอง
อันดับที่ ๒๓

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓
 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงทรายทอง ศรีแสวง
ผู้ฝึกสอน นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล

เหรียญทอง
อันดับที่ ๓๗

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.๔-ม.๖
 ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวภัทรธิดา สร้อยทองดี
ผู้ฝึกสอน นายประเสริฐศักดิ์   ธีรกุล

/
9

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เหรียญทองแดง
อันดับที่ ๕๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

 ผู้เข้าแข่งขัน ๑. เด็กหญิงกนกพร  ทองกระทุ่ม
          ๒. เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์ศรี
         ๓. เด็กชายภูวดล  แก้วพรม

    ผู้ฝึกสอน ๑. นางสาวพิมพ์สุดา  แสนยามาศ
        ๒. นางสาวสายพิน อมฤกษ์

/
10
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัณณวิทย์  ดีอุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญา การบรรจง นำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในงานเจ้าพ่อพญาแล และของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่
11

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการพี่ทหารสานฝัน กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,000 บาท โดยพลโท สวราชย์  แสงผล  แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุมครุ 56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

12

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลซับใหญ่ได้ออกให้บริการความรู้ โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ เนื่องด้วยขณะนี้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จากการสอบสวนโรคคาดว่า เกิดจาก น้ำดื้ม น้ำแข็ง ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง และปฏิบัติตัว กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ

13

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2506 โรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมคุณลักษณะ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ
ฝึกให้รู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังนี้ 1) ลอดซุ้ม 2) แกรนด์ ฮาวล์ 3) เดินทางไกล 4) กิจกรรมการบันเทิง 5) เงื่อน และ 6) กิจกรรมทดสอบดาว
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม

หลักฐานอ้างอิง
          

 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ขอขอบคุณกิจกรรม  “ 7HD คิดดี คิดส์เดย์ ” จัดเต็มความสนุก ส่งความสุขแบบครบรส ที่ได้มอบ  อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อกีฬา ให้แก่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคม


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เหรียญทอง อันดับที่ ๗ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖

ผู้เข้าแข่งขัน ๑. นายกฤษฎา สารสืบพันธ์
        ๒. นายทัตพงศ์ ขาวดี
          ๓. นายธนยศ สว่างวงศ์
      ๔. นายน้ำเงิน จันดา
          ๕. นายภีรพัฒน์ นารักษ์
           ๖. นายศิวัฒน์ ชอบสะอาด

ผู้ฝึกสอน  ๑. นายสุจินดา พิมพ์จัตุรัส
             ๒. นายเกษม กิติพันธยาพร
             ๓. นางสาวประภาวดี แลบัว


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญทองแดง อันดับที่ ๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงน้ำเพชร นิตพลกรัง
ผู้ฝึกสอน นางสาวธนภรณ์ ช่างปลูก


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญทองอันดับที่ ๒๗กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.๔-ม.๖ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวนันตกานต์   ม่วงลอด ผู้ฝึกสอน  นางสาววไลกุล   อุ่นเกิด รางวัลเข้าร่วมอันดับที่ ๖๐กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔-ม.๖
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวสรณ์สิริ   จำรูญจิตรผู้ฝึกสอน  นางสาววไลกุล   อุ่นเกิด


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญเงินอันดับที่ ๔๓กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวจันทร์จิรา ช้างหมื่นไวย
ผู้ฝึกสอน นางสาวจงกลนี เดชพรเหรียญทองแดงอันดับที่ ๕๙สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงวราพร พรามจร ผู้ฝึกสอน นางสาวจงกลนี เดชพร


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เหรียญทองอันดับที่ ๑๙กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.๔-ม.๖ ผู้เข้าแข่งขัน นายธีรพล แก้วบัณฑิต ผู้ฝึกสอน นายอดุลย์  บำรุงนา


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ศิลปะ-ทัศนศิลป์)

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงบรมพร เกิดผล
ผู้ฝึกสอน นางปาริชาติ ธีรกุล

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖
 ผู้เข้าแข่งขัน นายสุธินันท์   ธีรกุล
ผู้ฝึกสอน นายประเสริฐศักดิ์   ธีรกุล


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ศิลปะ-ทัศนศิลป์)

เหรียญทอง
อันดับที่ ๒๓

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓
 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงทรายทอง ศรีแสวง
ผู้ฝึกสอน นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล

เหรียญทอง
อันดับที่ ๓๗

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.๔-ม.๖
 ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวภัทรธิดา สร้อยทองดี
ผู้ฝึกสอน นายประเสริฐศักดิ์   ธีรกุล


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เหรียญทองแดง
อันดับที่ ๕๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

 ผู้เข้าแข่งขัน ๑. เด็กหญิงกนกพร  ทองกระทุ่ม
          ๒. เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์ศรี
         ๓. เด็กชายภูวดล  แก้วพรม

    ผู้ฝึกสอน ๑. นางสาวพิมพ์สุดา  แสนยามาศ
        ๒. นางสาวสายพิน อมฤกษ์


          
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัณณวิทย์  ดีอุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญา การบรรจง นำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในงานเจ้าพ่อพญาแล และของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่

          

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการพี่ทหารสานฝัน กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,000 บาท โดยพลโท สวราชย์  แสงผล  แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุมครุ 56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม


          

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลซับใหญ่ได้ออกให้บริการความรู้ โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ เนื่องด้วยขณะนี้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จากการสอบสวนโรคคาดว่า เกิดจาก น้ำดื้ม น้ำแข็ง ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง และปฏิบัติตัว กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ


          

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2506 โรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมคุณลักษณะ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ
ฝึกให้รู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังนี้ 1) ลอดซุ้ม 2) แกรนด์ ฮาวล์ 3) เดินทางไกล 4) กิจกรรมการบันเทิง 5) เงื่อน และ 6) กิจกรรมทดสอบดาว
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม